BEJELENTKEZÉS
18472462913356906
statisztikai számjel
 
Az egyéb szervezet megnevezése: Második Esély Kiemelkedően Közhasznú Magánalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 6724 Szeged, Rókusi krt. 26. IV/10.
 
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
1. A. Összes közhasznú tevékenység
bevétele
28072   31755
2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek 28072   31755
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás      
4. a. alapítótól      
5. b. központi költségvetéstől      
6. c. helyi önkormányzattól      
7. d. társadalombiztosítótól      
8. e. egyéb      
9. f. továbbutalási céllal kapott 26828   29589
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás      
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel      
12. 4. Tagdíjból származó bevétel      
13. 5. Egyéb bevétel    1244     2166
14. B. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
15. II.Vállalkozási tevékenység bevétele      
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek      
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
18. C. Tényleges bevételek      
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 30220   30500
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 30220   30500
22. Ebből: továbbutalt támogatás 28071   29368
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások      
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai      
27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások      
28. 2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
29. 3.Ráfordítást jelentő elszámolások      
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -2148   1255
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye -2148   1255
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye      
34. H. Nem pénzben realizált eredmény      
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye      
36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye      
37. I. Adózás előtti eredmény -2148   1255
38. J. Fizetendő társasági adó 0   0
39. K. Tárgyévi eredmény -2148   1255
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -2148   1255
41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye      
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások      
43. 1. Bérköltség      
44. ebből: -megbízási díja      
45. -tiszteletdíjak      
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések      
47. 3. Bérjárulékok      
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások      
49. C. Értékcsökkenési leírás      
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások   275     1132
51. E. A szervezett által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 28071   29368
52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 129   32
 
 
1. A. Befektetett eszközök      
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök      
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. B. Forgóeszközök 4968   6223
6. I. Készletek      
7. II. Követelések      
8. III. Értékpapírok      
9. IV. Pénzeszközök 4968   6223
10. Eszközök összesen 4968   6223
11. C. Saját tőke 4968   6223
12. I. Induló tőke/jegyzett tőke 100   100
13. II. Tőkeváltozás/eredmény 7016   4868
14. III. Lekötött tartalék      
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -2148   1255
16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
17. D. Tartalék      
18. E. Céltartalékok      
19. F. Kötelezettségek (20.,21. sorok)      
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek      
22. Források (passzívák) összesen 4968   6223
 
 
 
Keltezés: Szeged, 2014. január 25.                               Az egyéb szervezet vezetője
                                                                                                   (képviselője)