BEJELENTKEZÉS
18472462913356906 statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:
Második Esély Kiemelkedően Közhasznú Magánalapítvány

Az egyéb szervezet címe:
6724 Szeged, Rókusi krt. 26. IV/10.
 
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 36339   31165
2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek 36339   31165
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás      
4. a. alapítótól      
5. b. központi költségvetéstől      
6. c. helyi önkormányzattól      
7. d. társadalombiztosítótól      
8. e. egyéb 200    
9. f. továbbutalási céllal kapott 35960   30930
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás      
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel      
12. 4. Tagdíjból származó bevétel      
13. 5. Egyéb bevétel 179   235
14. B. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
15. II.Vállalkozási tevékenység bevétele      
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek      
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
18. C. Tényleges bevételek      
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 35445   16789
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 35445   16789
22. Ebből: továbbutalt támogatás 35200   15668
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások      
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai      
27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások      
28. 2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
29. 3.Ráfordítást jelentő elszámolások      
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      


 
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -894   14376
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 894   14376
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye      
34. H. Nem pénzben realizált eredmény      
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye      
36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye      
37. I. Adózás előtti eredmény 894   14376
38. J. Fizetendő társasági adó 0   0
39. K. Tárgyévi eredmény 894   14376
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 894   14376
41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye      
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások      
43. 1. Bérköltség      
44. ebből: -megbízási díja      
45. -tiszteletdíjak      
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések      
47. 3. Bérjárulékok      
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 184   372
49. C. Értékcsökkenési leírás 61   46
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások     703
51. E. A szervezett által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 35200   15668
52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 150   211


 
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
1. A. Befektetett eszközök 122   76
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök 122   76
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. B. Forgóeszközök 1916   16483
6. I. Készletek      
7. II. Követelések      
8. III. Értékpapírok      
9. IV. Pénzeszközök 1916   16483
10. Eszközök összesen 2039   16559
11. C. Saját tőke 2039   16559
12. I. Induló tőke/jegyzett tőke 100   100
13. II. Tőkeváltozás/eredmény 1045   2083
14. III. Lekötött tartalék      
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 894   14376
16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
17. D. Tartalék      
18. E. Céltartalékok      
19. F. Kötelezettségek (20.,21. sorok)      
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek      
22. Források (passzívák) összesen 2039   16559

Keltezés: Szeged, 2008. május 30.